go to top

Razpis za podporo madžarskih programom kulturnih društev za leto 2022

Zavod za  kulturo madžarske narodnsoti na podlagi letnega načrta za leto 2022 objavlja JAVNI RAZPIS.

 

Namen razpisa je podpreti madžarske kulturne programe, ki se bodo izvajali v letu 2022 v zvezi z ohranjanjem Madžarov v Sloveniji in ohranjanjem njihove narodne identitete.

Prijavitelji: društva in druge nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izvajajo nacionalne kulturne programe.

Madžarske lokalne samoupravne skupnosti, krajevne skupnosti in ustanove se na ta razpis ne morejo prijaviti.

Razpoložljiva vrednost je 12.194,00 EUR

Oblika pomoči: nepovratna pomoč (delno vnaprejšnje in delno naknadno financiranje).

Rok za izvedbo programa in porabo sredstev, dodeljenih po razpisu: 1. januar 2022 – 31. december 2022

Rok za oddajo: 11. marec 2022 do 12.00
Prijave morajo biti na sedežu ZKMN prejete do navedenega datuma (prijave oddane po pošti 11.3.2022 ne sprejemamo).

 

Način oddaje prijave: Prijave je treba poslati v enem izvirniku na Zavod za kulturo madžarske narodnosti – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva, Glavn aulica 32. 9220 Lendava – Lendava.

Pogoji prijave:

– največ 40 % dodeljene donacije se lahko porabi za reprezentanco,
– ponudbe se lahko oddajo samo za namen, naveden v razpisu,
– prijavo je treba oddati na predpisanem obrazcu,
– obrazec mora biti izpolnjen v elektronski obliki,
– prijava mora biti oddana v madžarskem in slovenskem jeziku (vsi deli obrazca morajo biti izpolnjeni dvojezično),
– prijavitelj se zavezuje, da je predloženi program izvedljiv,
– prijavnica mora vsebovati uradni podpis zakonitega zastopnika prijavitelja in pečat prijavitelja,
– prijavitelj se lahko prijavi samo na en kulturni program.

Druge informacije:

Za več informacij se obrnite na banffy&mnmi-zkmn.si oz. lahko zahtevate strokovni službi MNMI (025776666, Kepe Kocon Lili – vodja programa),
Obrazci: PRENESI PODATKOVNI LIST, PRENOSI TABELE ZA OBRAČUN
Prijave prispele po izteku roka ali prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo, ne bodo upoštevane.

 

Šooš Mihael

direktor ZKMN Lendava